Postup likvidace

Rámcový postup likvidace – činnost likvidátora.

 •  Rozhodnutí o zrušení s likvidací
  • Nejvyšší orgán subjektu rozhodne o zrušení s likvidací k určitému datu (nějakému prvnímu v měsíci) a vstup do likvidace k tomuto datu. Současně je povolán likvidátor. Subjekt, který vznikl notářským zápisem musí mít také jednání nejvyššího orgánu ověřeno notářským zápisem. Ideální je vstup k 1.1. nového roku (nikdy ne k 31.12.). Pak je roční závěrka současně mimořádnou účetní závěrkou ke dni předcházejícímu vstupu do likvidace. Jen má na třetinu zkrácený termín zaslání finančnímu úřadu. Jak vypadá rozhodnutí o zrušení subjektu s likvidací můžeme zaslat. Například spolek notářský zápis nepotřebuje. Zhruba ten, kdo nevznikl notářským zápisem.
  • O zrušení s likvidací může rozhodnout také soud např. z důvodů neplnění zákonných povinností subjektu. Soud povolá likvidátora ze subjektu a vstup do likvidace je datum nabytí právní moci příslušného usnesení. Soud se zásadně neptá, zda likvidátor likvidaci umí nebo ne. Pokud není koho ze subjektu povolat, je ustanoven likvidátor ze seznamu insolvenčních správců. Takto povolaný likvidátor je placen soudem. Je to jediný seznam, který na www.justice.cz existuje. Běžní likvidátoři žádný seznam nemají.
 • Zápis změny v OR
  • Likvidátor v případě likvidace z rozhodnutí subjektu připraví návrh na zápis likvidace v příslušném rejstříku (soudní poplatek 2 tis. Kč, spolky a o.p.s. jsou od poplatku osvobozeny). Zápis může provést i notář – má přístup do rejstříků. Pro návrh zápisu máme k dispozici prezentaci s přesně stanoveným postupem a textem, který se pouze okopíruje, a s předvyplněnými přílohami, pokud návrh nepodá notář.
  • V případě usnesení soudu soud zapíše likvidaci sám (ale vyžaduje po subjektu – likvidátorovi – soudní poplatek). Za včasnou úhradu už ručí  likvidátor.
  • Likvidátor již zodpovídá za uvádění správného jména subjektu  s dovětkem „v likvidaci“ tak, jak je zapsáno v obchodním rejstříku na www.justice.cz.
 • Likvidátor
  • Likvidátor je likvidátorem okamžitě po rozhodnutí o jeho povolání na valné hromadě, soudem, na schůzi družstevníků atd. V případě likvidace z rozhodnutí subjektu musí předtím prokázat bezúhonnost výpisem z trestního rejtříku, prohlášením dle občanského zákoníku s připojením podpisového vzoru. Vzor prohlášení máme k dispozici. Pokud se jedná o zrušení s notářským zápisem, pomůže a vše připraví za úplatu  notář.
 • Mimořádná účetní  závěrka včetně daňového přiznání
  • Ke dni předcházejícímu vstupu do likvidace likvidátor sestaví (má na to účetní nebo to udělá sám)  ve spolupráci se statutáry (pokud jsou) mimořádnou účetní závěrku včetně daňového přiznání. Je nutno dodržet termín odevzdání finančnímu úřadu – termín liší se od běžné závěrky. Nejhorší datum vstupu do likvidace je vstup k 31.12. a nejlepší k 1.1,, kdy je roční závěrka současně mimořádnou. Spolky nemusí být za určitých podmínek registrovány na finančním úřadě. Pokud máte se závěrkou potíže, pomůže náš externí spolupracovník.
 • Vstupní rozvaha a soupis jmění
  • Ke dni vstupu do likvidace sestaví likvidátor vstupní účetní rozvahu a připraví soupis jmění. Ten budou také vyžadovat případní věřitelé. A také to je příloha k návrhu na výmaz. Jak vypadá soupis jmění, zašleme.
 • Zveřejnění
  • Likvidátor zveřejní vstup do likvidace, a to dvakrát, nejméně se 14 denním odstupem. Pro zveřejnění volí standardní text oznámení. Zveřejnění je placené. Dále je povinen informovat dopisem či jinou cestou všechny známé věřitele a také (nepovinně) informuje všechny dotčené orgány. Je nutno dodržet zákonné lhůty. Návody a vzory pro zveřejněné máme k dispozici. Jen se zkopírují do formuláře na webu. Dopisy jsou připraveny, stačí jen doplnit adresy-
 • Přihlášky do likvidace a jejich prolácení
  • V případě závazků budou přicházet přihlášky do likvidace. Tabulku v MS Excel zašleme s návodem, jak přihlášky evidovat. Likvidátor zkoumá jejich právní důvod a v případě dostatku financí je proplácí dle preferencí uvedených v Občanském zákoníku. Sleduje, zda se subjekt neblíží k insolvenci, potom je povinen podat insolvenční návrh (likvidátor jmenovaný subjektem). Vzor podání insolvenčního návrhu máme. Jak má vypadat přihláška a co na ní zkoumat poradíme.
 • Prodej majetku
  • Likvidátor zodpovídá za prodej majetku subjektu. Jedná se o veřejné dražby, prodej nejvyšší nabídce po patřičném zveřejnění atd. Prodej musí být veden tak, aby byli spokojeni  s výší likvidačního zůstatku společníci, akcionáři, družstevníci…(podíl na likvidačním zůstatku), tak i případní věřitelé. V případě pochybností zkonzultujeme ocenění majetku (ve společnosti máme soudního znalce a emertiního licitátora na dražbách). Likvidační zůstatek musí být rozdělen podle zákona (většinou bytová družstva zde dělají velkou chybu ve vztahu k SVJ – to není právním nástupcem).
 • Pohledávky
  • Likvidátor tlumí činnost subjektu. Ukončuje smlouvy, Dokončuje díla. Vymáhá pohledávky, ale soudně, pokud spěchá s ukončením likvidace, ne. Poradíme, jak. Některé činnosti jsou v likvidaci zakázány.Je třeba ukončit smlouvy na reklamy a pod.
 • Zprávy o likvidační podstatě
  • Likvidátor je povinen zaslat soupis jmění každému věřiteli, který o to požádá (nově za úplatu). Likvidátor povolaný soudem informuje o postupu likvidace soud (většinou na vyžádání soudu). Jak na žádosti reagovat a co uvádět, poradíme.
 • Archiválie
  • Likvidátor sestaví soupis archiválií k projednání s příslušným oblastním archivem. Dokumenty subjektu rozdělí na skupiny podle zákona o archiváliích. Soud potvrzení  k návrhu na výmaz nyní nevyžaduje (od subjektů, které vstoupily do likvidace po 1.1.2014), ale každý zanikající subjekt musí ze zákona archivu nabídnout nejdůležitější dokumenty k uschování ve stanovené struktuře. Vzor máme k dispozici k doplnění (jaké máte dokumenty, nevíme)  i s adresami příslušných archivů. Pokud je dokumentů mnoho, doporučíme komerční spisovnu.
 • Celníci
  • Celníci jsou také správci daní – v průběhu likvidace likvidátor požádá o souhlas příslušného celního úřadu s výmazem. Vzor, jak se to dělá, máme vyplněn. Doplníme také adresu, kam žádost směřovat. Stačí jen podepsat a odeslat.
 • Účetní ukončení likvidace
  • Po zákonné době  od posledního oznámení o vstupu subjektu do likvidace likvidátor zabezpečí zpracování poslední účetní závěrky včetně daňového přiznání ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku a tu odevzdá ve zkráceném termínu finančnímu úřadu. Za jeho nedodržení je sankce. Podmínkou je zcela vypořádaný majetek, tedy vynulování majetkových účtů. Na účtech nesmí být pohyb.  Účetní závěrka vyčíslí likvidační zůstatek – tedy ve finanční částce to, co po subjektu po likvidaci zbylo. Finanční úřad je třeba požádat o souhlas  s výmazem z Obchodního rejstříku. Jak, a co je nutno doložit, zašleme. Výjimkou jsou některé spolky, které nemusí být na finančním úřadě za určitých podmínek registrovány.
 • Konečná zpráva likvidátora
  • Likvidátor sestaví „Konečnou zprávu likvidátora“ s vyčíslením likvidačního zůstatku a s návrhem na rozdělení likvidačního zůstatku mezi společníky, družstevníky, akcionáře atd., tedy mezi oprávněné. Co má ve zprávě být máme sepsané a připravené podle charakteru subjektu. Prakticky jen doplníte datum a prezenční listinu. Obecně konečnou zprávu předkládá ke schválení tomu, kdo ho jako likvidátora povolal – tedy svolanému nejvyššímu orgánu nebo soudu v případě likvidace z moci soudní.
 • Rozhodnutí o schválení likvidace
  • Nejvyšší orgán subjektu projedná a schválí konečnou zprávu likvidátora, výsledky poslední závěrky a návrh na rozdělení likvidačního zůstatku a vydá o tom rozhodnutí. Jak má vypadat zápis, zašleme.
  • V případě likvidace z moci soudní likvidátor požádá soud o souhlas s postupem likvidace, pokud byl zpeněžen majetek, a byl vyčíslen likvidační zůstatek. Co dokládá, sdělíme a zašleme materiály. Soud vydá v kladném případě usnesení o schválení postupu likvidace a může se přistoupit na návrhu na výmaz.
 • Souhlas s ukončením činnosti daňového subjektu
  • Likvidátor musí počkat na souhlas správců daní s ukončením činnosti daňového subjektu, likvidátor jmenovaný soudem ještě na usnesení o schválení likvidace.
 • Prohlášení
  • Likvidátor si připraví další prohlášení nutná k doložení k návrhu na výmaz. Týkají se soudních sporů,  uschování listin z likvidace, majetku atd.  Již vyplněné zašleme dle charakteru subjektu a formy likvidace pouze k podpisu..
 • Rozdělení likvidačního zůstatku
  • Podle schváleného návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku likvidátor vyplatí oprávněným vypočítané částky, pokud má jistotu, že se nikdo z nich neodvolá. Použitím likvidačního zůstatku končí likvidace. Ne však subjekt. Je třeba respektovat zákonná ustanovení. Zejména termínu podání návrhu na výmaz.
 • Návrh na výmaz
  • Likvidátor vyplní návrh na výmaz z veřejného rejstříku, jak, a v jaké formě, s jakými přílohami, zašleme. Likvidátor pouze okopíruje text do návrhu na webu, nic nemusí studovat.   Máme k tomu prezentaci i návod v pdf. Příloh je cca  11.  Jak mají být řazeny a v jaké formě zašleme. Návrh likvidátor podá příslušnému rejstříkovému soudu. Firma zaniká až nabytím právní moci usnesení soudu o výmazu. Zde také končí úloha likvidátora. Pokud subjekt má nepostačující majetek, takže nemohl být prohlášen konkurz na majetek dlužníka, a přitom má závazky, poradíme, jak postupovat k návrhu na výmaz.
 •  Smlouva s námi

Drtivou většinu  dokumentů připravíme za vás včetně odpovídajícího textu a příslušných adres, vy je jen stáhnete z E-mail,  podepíšete a odešlete podle již vyplněné adresy. U podání, které je třeba učinit elektronicky, máme k dispozici podrobné návody a prezentace. Pohlídáme také termíny a uchráníme vás od zbytečných pokut……Vše je zde.

Do půl roku se dá celý proces v pohodě zvládnout. Pokud se to z nějakých příčin nestihne, nenecháme Vás na holičkách.

 • Kancelář (mobil) : +420 722 122 202
 • Mobil :  + 420 603 427 013
 • E-mail: pulsar@pulsar.cz